Bla bla från MKV i Lund

På denna sida hittar du föreläsningsanteckningar från medie- och kommunikationsvetenskapsutbildningen (MKV) som ges vid Lunds Universitet. Anteckningarna finns från grundkursen (MKVA11) och fortsättningskursen (MKVA22).

Det går bra att skriva ut minnesanteckningarna. Texten publiceras under licensen Creative Commons 2.0, dock inte bilderna (speciellt inte bilderna på powerpoint-presentationerna som jag inte hunnit skriva om).

Notera: Det går utmärkt att kommentera ord, meningar och stycken i Google docs som alla minnesanteckningar är länkade till.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs (MKVA22)

Medier och populärkultur, 7,5 hp
Syftet med delkursen är att ge studenten fördjupade teoretiska kunskaper om medier och populärkultur i relation till samhället. Med utgångspunkt i begrepp som konsumtion, identitetsskapande, vardagsliv, globalisering och nya politiska arenor behandlas mediernas betydelse för populärkulturens ideologiproduktion och spridning. Under delkursen analyseras även de populärkulturella medietexterna och medieanvändning i relation till olika maktaspekter exempelvis genus, etnicitet och klass.

Föreläsningsanteckningar (pdf)
Föreläsningsanteckningar (Google docs)
Examinationsuppgift/tenta (Google docs)

Opinionsbildning: aktörer, praktiker, strategier, 7,5 hp
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om opinionsbildning, dess centrala aktörer samt deras strategiska och praktiska  kommunikationsarbete. Till aktörerna räknas i första hand offentliga institutioner, politiska organisationer och kommersiella verksamheter, men också andra intressenter. Kursen anlägger ett i huvudsak kritiskt och analytiskt perspektiv på aktörernas kommunikationsarbete.
Detta sker genom såväl teoretisk fördjupning som praktiska fallstudier.

Analys- och utredningsmetod, 7,5 hp
Syftet med delkursen är att påvisa olika metoders praktiska användbarhet för
uppsatsskrivande och utredningsarbete för att därigenom skapa en bättre koppling mellan teoriundervisning och uppsatsförfattande. Vidare syftar kursen till att studenten ska förstå, kunna tillämpa och kritiskt granska olika vetenskapliga metoder inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Särskild vikt läggs också vid formuleringen av vetenskapliga problem, forskningsdesign samt vetenskapligt skrivande.

Uppsats, 7,5 hp
I det avslutande momentet ska studenterna parvis i uppsatsform visa att de behärskar de teoretiska ansatser och metodologiska tillvägagångssätt som har behandlats under kursen. (I undantagsfall kan uppsatsen skrivas enskilt eller i grupper om tre.) Stor vikt läggs i denna delkurs vid behandling och analys av ett empiriskt material liksom vid korrekt formalia för att förbereda studenten inför författande av examensarbete för kandidatexamen.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs (MKVA11)

Delkurs 1: Kommunikationens samhälleliga villkor 7,5p
Delkursen syftar till att beskriva och problematisera kommunikationsprocesser och medier i en samhällelig kontext. På kursen diskuteras hur ämnet medie- och kommunikationsvetenskap hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen. Vidare behandlas kommunikation och medier i termer av ideologi, struktur, institutioner, villkor, etik, och samhällsklimat.

Föreläsningsanteckningar & litteraturanteckningar (pdf)
Föreläsningsanteckningar & litteraturanteckningar (Google docs)
Examinationsuppgift/tenta (Google docs)

Delkurs 2: Mediernas utbud 7,5hp
Syftet med delkursen är att ge en grundläggande förståelse för mediernas innehåll (medietexter och mediebilder) och betydelser. Under kursen diskuteras frågor som rör varför ett medieutbud ser ut som det gör, med betoning på nyhetsvärderingsprinciper och gatekeepingprocesser i nyhetsmedier. Medieutbudet och mediernas roll i samhället behandlas också under delkursen utifrån ett genusperspektiv.

Föreläsningsanteckningar (pdf)
Föreläsningsanteckningar (Google docs)

Delkurs 3: Medieanvändning i vardagen 7,5hp
Inom ramen för denna delkurs vänds blickarna mot användaren. Här diskuteras mediekonsumtion, publikbegreppet och publikundersökningar utifrån olika forskningstraditioner. Några begrepp som behandlas är kultivationsteori, uses & gratification och receptionsanalys. Under delkursen ställs frågor kring vem som använder vilka medier, varför och på vilket sätt. Vidare diskuteras vilken sorts kunskap olika vetenskapliga metoder ger. I anknytning till de olika publikperspektiven behandlas också vetenskapsteoretiska frågeställningar.

Föreläsningsanteckningar (pdf)
Föreläsningsanteckningar (Google docs)
Examinationsuppgift/tenta (Google docs)

Delkurs 4: Kommunikation och interaktion 7,5hp
Under delkursen behandlas kommunikationsprocesser på både organisations-, grupp och interpersonell nivå med fokus på socialpsykologiska teorier och teorier som social interaktionism. Styrning och planering av kommunikationsprocesser på olika nivåer diskuteras också inom ramen för delkursen och kommunikationens komplexitet och socialpsykologiska natur problematiseras.

Föreläsningsanteckningar & litteraturanteckningar (pdf)
Föreläsningsanteckningar & litteraturanteckningar (Google docs)
Examinationsuppgift/tenta (Google docs)

0 comments on “Bla bla från MKV i LundAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *